Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene bepalingen omtrent een optreden van Discover. Deze worden ook opgenomen in het contract als u Discover boekt voor een optreden.

Algemene bepalingen

1. Afwijkingen van en aanvullingen op het contract en deze algemene bepalingen zijn
uitsluitend bindend indien schriftelijk overeen gekomen.

2. De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en de prestaties van contractant

3. De opdrachtgever zal de prestaties van Discover niet zonder zijn/haar schriftelijke
toestemming opnemen of laten opnemen, uitzenden of laten uitzenden

4. De musici verbinden zich naar beste vermogen op te treden , zulks met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid en vrije repertoirekeuze.

5. Bij een buitenoptreden garandeert de opdrachtgever een water- en wind-dichte bescherming
van het podium.

6. Het staat de musici vrij bij lekkage of overlast anderszins van een zodanige aard en omvang, dat redelijkerwijze niet van hen gevraagd kan worden te musiceren, het optreden tijdelijk of definitief te staken, zonder dat daaraan door de opdrachtgever financiële consequenties verbonden zullen worden.

7. Indien gewenst stelt de opdrachtgever een adequate kleedruimte ter beschikking aan de musici.
De opdachtgever stelt aan de musici ten minste twee gratis consumpties per uur per persoon ter beschikking.

8. Indien de opdrachtgever wenst dat er na de overeengekomen eindtijd doorgespeeld wordt, dient hij/zij dit
direct met de aanwezige musici door te spreken. Slechts met goedkeuring van de musici kan verlenging
doorgang vinden. De minimale additionele honorering hiervoor is 30 % van het overeengekomen totaal
bedrag per 45 minuten.

annuleringsvoorwaarden:
9. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Discover bij annulering van zijn optreden of opdracht recht op het volledige loon, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever
Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100 %
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75 %
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50 %
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25 %

10. Indien noodzakelijk, door ziekte of ander vorm van onmacht van 1 van de bandleden, hebben de
groepsleiders het recht voor passende vervanging te zorgen, zonder wijzigingen in de samenstelling van de groep aan te brengen, mits het aantal groepsleden gelijk blijft.

11. De opdrachtgever draagt zorg voor 2 vrije groepen stroom 220 V/16 A. Indien dit niet mogelijk is dient de opdrachtgever hier tijdig contact over op te nemen met Discover.

12. De opdrachtgever zorgt indien mogelijk voor parkeerplaatsen voor Discover. Is dit niet mogelijk dan zijn de eventuele parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.